ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภิรมล เสียงกลม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
เบอร์โทร : 089-0416041
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กิตติชาพันธ์ จันทรสีเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มัทณา โกมลสิงห์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วรรณนิศา คงทอง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อนุชิต สุภาพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนากร ชาวบางแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนากร ชาวบางแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนกฤต ใจตรง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รสิกา ตาลวิลาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าชุมนุม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ดวงจันทร์ ใจซื่อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภาดา ใจซื่อ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5