ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันตยานุสิฐ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริมา หนูแดง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ใจซื่อธรากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ นักจะเข้
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเสย ด่านปาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง เรืองทองดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย พลอยขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ ขำดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ