ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางหัชญา สุวรรณดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ