ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธนา พันธุเณร
ครู คศ.1

นายประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1