ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพวรรณ ขำดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ