ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร สำราญพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรัชนัย ไทยทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0