ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :