ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโต๊ะ มณีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๑
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียบ สัตยาพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๒
ชื่อ-นามสกุล : นายทองย้อย ลำพันพึง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๓
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ศรีรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๔
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม เดชพุ่มไสว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายจวน สมเหมาะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๖
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ทัศนเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๐๓
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ เชาว์ไวพจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายชต เกิดทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ สำเนียงแจ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ชาวบ้านใหม่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพัฒส์ วงขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เดชาวิชิตเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน