ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบO - NET

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
     ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนของโรงเรียน ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมี่บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งเข็นปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

สนามสอบที่ ๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑)นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น หัวหน้าสนามสอบ
๒)นางหัชญา สุวรรณดี ครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น กรรมการกลาง
๓)นายยุทธนา พันธุเณร ครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น กรรมการคุมสอบ
๔)นางทิพวรรณ ขำดี ครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น กรรมการคุมสอบ
๕)นายรัชนัย ไทยทวี ครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น กรรมการคุมสอบ

ในการสอบครั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โดยมีครูกาญจนา หอมกุล เป็นผู้ควบคุมดูแล

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2563,16:38   อ่าน 205 ครั้ง