ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเข็น  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
       
เลขที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ระดับชั้น
1 ด.ช.ธนธร  ใจซื่อ 1729800490291 อ.2
2 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ขำเหลือ 1720501215681 อ.2
3 ด.ช.ภัทรดนัย  ชูวงศ์อนันต์ 1729800482417 อ.2
4 ด.ช.โภคิน  ครุฑวิวัฒนะ 1729800488059 อ.2
5 ด.ช.ยศกร  เพ็ชรปานกัน 1729800480520 อ.2
6 ด.ช.รามิล  ศรีนวล 1729800489021 อ.2
7 ด.ช.วัฒนา  อัคฮาด 1729800486323 อ.2
8 ด.ช.เศรษฐา  ระลึก 1719900944455 อ.2
9 ด.ญ.กชมนณัฐ  เบ็ญจวรรณ์ 1729800478240 อ.2
10 ด.ญ.กัญญภัส  ด้วงต้อย 1729800475500 อ.2
11 ด.ญ.ฐิติรัตน์  ฟั่นบ้านไร่ 1627900016956 อ.2
12 ด.ญ.นภาสิริ  จินดารัตน์ 1729800477341 อ.2
13 ด.ญ.พรกมล  สถาปิตานนท์ 1102004649685 อ.2
14 ด.ญ.พัสธิกา  ศรีประเสริฐ 1729800484240 อ.2
15 ด.ญ.ภัทราภา  โกฏแสง 1729800476557 อ.2
16 ด.ญ.ศศิชา  รามจุล 1729800487087 อ.2
17 ด.ช.จิรวัฒน์    นกสังข์ 1729800456696 อ.3
18 ด.ช.ปารมี  เมฆบุตร 1729800460235 อ.3
19 ด.ช.จาตุรนต์  รามจุล 1729800462807 อ.3
20 ด.ช.ธนภูมิ   ติดยงค์ 1729900939958 อ.3
21 ด.ช.สิทธินนท์  ธรรมเมธากุล 1729800465393 อ.3
22 ด.ช.ราม   รามจุล 1103400275546 อ.3
23 ด.ช.รัฐพรภูมิ   เมฆปั่น 1729800467086 อ.3
24 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ลีเซ็นบอรึกส์ 5720701102670 อ.3
25 ด.ญ.สิริวิมล  ทนเถื่อน 1729900930799 อ.3
26 ด.ญ.ณัฐพร  ใจซื่อ 1729800457196 อ.3
27 ด.ญ.บุญญาภา  จาดโคกหวาย 1729800462831 อ.3
28 ด.ญ.ขวัญกมล  ดวงแก้ว 1729800464575 อ.3
29 ด.ญ.สุพรรณษา  ศรีโชละ 1729800459672 อ.3
30 ด.ญ.ณัฐวรรณ   ศรีอ่อนดี 1729800472721 อ.3
31 ด.ญ.รติญา   คำพิลา 1729800466225 อ.3
32 ด.ญ.ภัทรธิดา  เสียงเสนาะ 1729800465741 อ.3
33 ด.ช.ภควัต   ใจซื่อ 1729800441311 ป.1
34 ด.ช.สรวิชญ์   จิตอ้าย 1729800445571 ป.1
35 ด.ช.ตุลยวัต  เรืองทองดี 1729800447085 ป.1
36 ด.ช.อภิสิทธิ์  ทองคำสุข 1729800441435 ป.1
37 ด.ช.พีรธัช  แซ่เล้า 1729800448065 ป.1
38 ด.ช.ณัฐพล   เสียงโสม 1659902692934 ป.1
39 ด.ช.นิธิกรณ์  พึ่งแสวง 1729800439653 ป.1
40 ด.ช.ดาวิท  เกษโกวิท 1729800457757 ป.1
41 ด.ญ.นภัสสร  ศรีบุญขำ 1729800438779 ป.1
42 ด.ญ.พรรณวรท  เพ็ชรปานกัน 1729800439295 ป.1
43 ด.ญ.กานต์มณี  คำดีวัน 1730201518181 ป.1
44 ด.ญ.มณธิชา  ทองสุข 1729800442377 ป.1
45 ด.ญ.ชุติกาญจน์   วงษ์สุวรรณ 1729800438230 ป.1
46 ด.ญ.จิริกัญญา   ลือชัย 1729800449215 ป.1
47 ด.ญ.วรรณวลี  มงคลพิไลสกุล 1729800451180 ป.1
48 ด.ช.ณภัทร  ด้วงต้อย 1719200059939 ป.1
49 ด.ช.เกียรติศักดิ์  เม่นชาวนา 1729800436504 ป.2
50 ด.ช.ชัชศรัณย์  ขาวประเสริฐ 1729800428353 ป.2
51 ด.ช.ธนพงษ์  อยู่อาศรม 1729800426789 ป.2
52 ด.ช.พงษ์วุฒิ  จิตอ้าย 1729800425235 ป.2
53 ด.ช.ภูริวัฒน์   เภาเย็น 1729800427106 ป.2
54 ด.ช.ระพี  มงคลพัฒน์ 1730201501025 ป.2
55 ด.ช.สหรัฐ  อร่ามรส 1729800422686 ป.2
56 ด.ช.พรนรินทร์  ใจซื่อ 1729800431383 ป.2
57 ด.ช.ธนวัฒน์  ดวงจินดา 1729800434676 ป.2
58 ด.ญ.ปาลิดา   สว่างเกษม 1729800428099 ป.2
59 ด.ญ.พรวสา  โพธิ์สระ 1729800424816 ป.2
60 ด.ญ.พรไพลิน  รัศมี 1729800402071 ป.2
61 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  ใจซื่อ 1729800425472 ป.2
62 ด.ญ.สุชานาถ  เสียงโสม 1729800424972 ป.2
63 ด.ญ.ศิรัญญา  ดาปาน 1729800425669 ป.2
64 ด.ญ.ณัฏฐารวี  รุ่งนฤทัย 1749700186387 ป.2
65 ด.ญ.พิชนก  เพชรนิล 1729800427271 ป.2
66 ด.ญ.วิภาวิณี เมียดเตียบ 1319200111721 ป.2
67 ด.ช.พรภวิษย์   ใจซื่อ 1729800404963 ป.3
68 ด.ช.สิทธิพร   ศรีโชละ 1729800405366 ป.3
69 ด.ช.คมกฤษณ์   เพ็ชรปานกัน 1729800406907 ป.3
70 ด.ช.ณัฐนพล   อุตโม 1729800404645 ป.3
71 ด.ช.ธนวินท์   รามจุล 1729800413776 ป.3
72 ด.ช.พุทธิพงษ์   เสียงกลม 1709901799904 ป.3
73 ด.ช.สิทธิโชค  รามจุล 1729800411757 ป.3
74 ด.ช.สิทธิโชค  สันติวงศ์เจริญ 1608200037391 ป.3
75 ด.ช.พัสกร  อุบลรัตน์ 1729800412231 ป.3
76 ด.ช.ดิษฐ์ธนาพงษ์   ช่วยกลับ 1103804533405 ป.3
77 ด.ช.จีรพงศ์    หอมสาตร์ 1709800574923 ป.3
78 ด.ช.สรยุทธ์   พึ่งผล 1709901831794 ป.3
79 ด.ญ.จิรนันท์   ทองสมบูรณ์ 1729800414403 ป.3
80 ด.ญ.วิรัลพัชร   ใจซื่อ 1729800404866 ป.3
81 ด.ญ.ฐิติมา  สนธิ 1729800415400 ป.3
82 ด.ญ.ชุติมา  พันธ์เณร 1729800416619 ป.3
83 ด.ญ.ชุติภาฎา  จันทร์สีเงิน 1729800418531 ป.3
84 ด.ญ.สุภัสสรา   ใจซื่อ 1729800419944 ป.3
85 ด.ญ.ธัญญาภรณ์  อุทยา 1729800412095 ป.3
86 ด.ญ.พรทิพย์   สอาดสินทร์ 1730201494134 ป.3
87 ด.ช.คณิศร  เภาเย็น 1729800386035 ป.4
88 ด.ช.รชตะ  ใจซื่อ 1729800384491 ป.4
89 ด.ช.ทยาวีร์  รามจุล 1120300197028 ป.4
90 ด.ช.จิรเมธ  เพ็ชรปานกัน 1729800389964 ป.4
91 ด.ช.เอกทัศน์  อิตุพร 1729600491523 ป.4
92 ด.ช.กิติวัฒน์  เครือพันธ์ศักดิ์ 1729800395786 ป.4
93 ด.ช.ณัฐชานนท์  อินตรา 1729800396391 ป.4
94 ด.ช.นนทกานต์  ด่านปาน 1729800401361 ป.4
95 ด.ช.อดิศร  ชีรัตน์ 1729800396677 ป.4
96 ด.ช.ภาณุพงศ์  ใจซื่อ 1729800396111 ป.4
97 ด.ช.วศินธร  สุขกลม 1729800400232 ป.4
98 ด.ช.วิทย์ธิกร  เสียงโสม 1729800394615 ป.4
99 ด.ช.ศักดิ์กรินทร์  แก้วอยู่ 1729800390814 ป.4
100 ด.ช.พัณณกร  ใจซื่อ 1729800394801 ป.4
101 ด.ช.ธนชัย  เทพณรงค์ 172980038447 ป.4
102 ด.ช.อาชาวิน    แซ่อึ้ง 1729800385896 ป.4
103 เด็กหญิงเรวดี  ปานดำ 1729800386612 ป.4
104 ด.ญ.จิรัชญา  จิรรุ่งเรือง 1729800396545 ป.4
105 ด.ญ.นภาดา ใจซื่อ 1729800393368 ป.4
106 ด.ญ.เปมิกา  สว่างเกษม 1729800398637 ป.4
107 ด.ญ.บุษกร  พงษ์จันทร์ 1729800400658 ป.4
108 ด.ญ.พิมพิสา  ทรัพย์ธนพันธุ์ 1729800401778 ป.4
109 ด.ญ.ดวงจันทร์    ใจซื่อ 1729800398840 ป.4
110 ด.ญ.วริศรา     บุญยัง 1104000231402 ป.4
111 ด.ช.ธนากร  ชาวบางแก้ว 1729800367961 ป.5
112 ด.ช.กิตติชาพันธ์  จันทร์สีเงิน 1729800370589 ป.5
113 ด.ช.สัณฐิติ  เชียงกลม 1729800374118 ป.5
114 ด.ช.อนุชิต  สุภาพรม 1729800368819 ป.5
115 ด.ช.พรชัย  แจ้งใจดี 1729800370481 ป.5
116 ด.ช.ธนกฤต  ใจตรง 1729800376595 ป.5
117 ด.ญ.มัทณา  โกมลสิงห์ 1729800373651 ป.5
118 ด.ญ.วรรณนิศา  คงทอง 1149901031670 ป.5
119 ด.ญ.อุมาพร น้ำใจดี 1729800378938 ป.5
120 ด.ญ.รสิกา   ตาลวิลาด 1729800383265 ป.5
121 ด.ญ.ศิริยาพร  ทองสุข 1729800371631 ป.5
122 ด.ญ.ภิรมล    เสียงกลม 1709901683098 ป.5
123 ด.ญ.มัณฑนา  สุภา 1729800379071 ป.5
124 ด.ญ.อริสรา  เสียงหวาน 1779800325320 ป.5
125 ด.ช.สิทธินนท์  พลอยขาว 1729800352289 ป.6
126 ด.ช.ปฏิพล  เพ็ชรปานกัน 1720900332311 ป.6
127 ด.ช.ภูมิพัฒน์  มงคลพิไลสกุล 1729900726571 ป.6
128 ด.ช.ภูริทัต  ทัศนเจริญ 1729800364538 ป.6
129 ด.ช.สิทธิชัย  ธรรมเมธากุล 1729800358775 ป.6
130 ด.ช.วรินทร์พงษ์  ประจำเมือง 1729800362233 ป.6
131 ด.ช.จักรพันธ์  ลุผักชี 1720900337992 ป.6
132 ด.ช.อภิเชษฐ์  ดวงจินดา 1720201212627 ป.6
133 ด.ช.พิทย์พงศ์  ใจซื่อ 1729800354541 ป.6
134 ด.ญ.สิริภัทท์  สุภัททธรรม 1729800356233 ป.6
135 ด.ญ.นัฐณภรณ์  อุตโม 1729800350413 ป.6
136 ด.ญ.สุพัตรา  ศิริอรรถ 1729800360800 ป.6
137 ด.ญ.อังคณา  พินิจขจรเดช 1729800363311 ป.6
138 ด.ญ.ศุวิมล  รามจุล 1729800360567 ป.6
139 ด.ญ.จีรนันท์  สถาปิตานนท์ 1729800360699 ป.6