ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ปีการศึกษา 2562
ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  สกุล เลขประจำตัว ชั้น
1   ด.ช.ณัฐภัทร  เสียงโสม 1727400011903 อ.2
2   ด.ช.ณภัทร  คงคาหลวง 1729800505654 อ.2
3   ด.ช.ธีรพัฒน์  ศรีเมือง 1729800491386 อ.2
4   ด.ช.ธีรเดช  เลิศรักษ์วงศ์ 1729800498101 อ.2
5   ด.ช.พีระเขต  ไข่ม่วง 1729800504160 อ.2
6   ด.ช.รพีภัทร  หนูอ้น 1729901026531 อ.2
7   ด.ช.วีรยุทธ  รัสมี 1729800493192 อ.2
8   ด.ช.ศรัณย์  ดอกตาลยงค์ 1729800497406 อ.2
9   ด.ช.ศรัณย์รัฐกร  สีนวล 1102400301759 อ.2
10   ด.ช.สมชาย  ลือชัย 1729800503996 อ.2
11   ด.ช.อชิรวิชญ์  ใจซื่อ 1729800495861 อ.2
12   ด.ช.อนุภัทร  ใจรู้รอบ 1729800500199 อ.2
13   ด.ญ.จีรนันท์  ใจตรง 1729800495683 อ.2
14   ด.ญ.สิริจรรยา  สีหรั่ง 1729800507100 อ.2
15 3384 ด.ช.ธนธร  ใจซื่อ 1729800490291 อ.3
16 3386 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ขำเหลือ 1720501215681 อ.3
17 3387 ด.ช.ภัทรดนัย  ชูวงศฺ์อนันต์ 1729800482417 อ.3
18 3390 ด.ช.รามิล  ศรีนวล 1729800489021 อ.3
19 3391 ด.ช.วัฒนา  อัคฮาด 1729800486323 อ.3
20 3392 ด.ช.เศรษฐา  ระลึก 1719900944455 อ.3
21 3389 ด.ช.ยศกร  เพ็ชรปานกัน 1729800480520 อ.3
22 3394 ด.ญ.กชมนณัฐ  เบ็ญจวรรณ์ 1729800478240 อ.3
23 3395 ด.ญ.กัญญภัส  ด้วงต้อย 1729800475500 อ.3
24 3396 ด.ญ.ฐิติรัตน์  ฟั่นบ้านไร่ 1627900016956 อ.3
25 3397 ด.ญ.นภาสิริ  จินดารัตน์ 1729800477341 อ.3
26 3398 ด.ญ.พรกมล  สถาปิตานนท์ 1102004549685 อ.3
27 3399 ด.ญ.พัสธิกา  ศรีประเสริฐ 1729800484240 อ.3
28 3400 ด.ญ.ภัทราภา  โกฏแสง 1729800476557 อ.3
29 3401 ด.ญ.ศศิชา  รามจุล 1729800487087 อ.3
30 3366 เด็กชายจีรวัฒน์    นกสังข์ 1729800456696 ป.1
31 3367 เด็กชายปารมี  เมฆบุตร 1729800460235 ป.1
32 3368 เด็กชายจาตุรนต์  รามจุล 1729800462807 ป.1
33 3369 เด็กชายธนภูมิ   ติดยงค์ 1729900939958 ป.1
34 3370 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมเมธากุล 1729800465393 ป.1
35 3371 เด็กชายราม   รามจุล 1103400275546 ป.1
36 3372 เด็กชายรัฐพรภูมิ   เมฆปั่น 1729800467086 ป.1
37 3373 เด็กหญิงสิริวิมล  ทนเถื่อน 1729900930799 ป.1
38 3374 เด็กหญิงณัฐพร  ใจซื่อ 1729800457196 ป.1
39 3375 เด็กหญิงบุญญาภา  จากโคกหวาย 1729800462831 ป.1
40 3376 เด็กหญิงขวัญกมล  ดวงแก้ว 1729800464575 ป.1
41 3377 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโชละ 1729800459672 ป.1
42 3378 เด็กหญิงณัฐวรรณ   ศรีอ่อนดี 1729800472721 ป.1
43 3379 เด็กหญิงรติญา   คำพิลา 1729800466225 ป.1
44 3402 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสียงเสนาะ 1729800465741 ป.1
45 3407 เด็กชายปุณญพัฒน์  ลีเซ็นบอรึกส์ 5720701102670 ป.1
46   เด็กชายธีรฉัตร  ทองเนิด   ป.1
47 3343 เด็กชายภควัต   ใจซื่อ 1729800441311 ป.2
48 3344 เด็กชายสรวิชญ์   จิตอ้าย 1729800445571 ป.2
49 3345 เด็กชายตุลยวัต  เรืองทองดี 1729800447085 ป.2
50 3346 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองคำสุข 1729800441435 ป.2
51 3347 เด็กชายพีรธัช  แซ่เล้า 1729800448065 ป.2
52 3348 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีบุญขำ 1729800438779 ป.2
53 3349 เด็กหญิงพรรณวรท  เพ็ชรปานกัน 1729800439295 ป.2
54 3350 เด็กหญิงกานต์มณี  คำดีวัน 1730201518181 ป.2
55 3351 เด็กหญิงมณธิชา  ทองสุข 1729800442377 ป.2
56 3352 เด้กหญิงชุติกาญจน์   วงษ์สุวรรณ 1729800438230 ป.2
57 3353 เด็กหญิงจิริกัญญา   ลือชัย 1729800449215 ป.2
58 3354 เด็กหญิงวรรณวลี  มงคลพิไลสกุล 1729800451180 ป.2
59 3380 เด็กชายณัฐพล   เสียงโสม 1659902692934 ป.2
60 3382 เด็กชายนิธิกรณ์  พึ่งแสวง 1729800439635 ป.2
61 3403 เด็กชายดาวิท  เกษโกวิท 1729800457757 ป.2
62 3324 ด.ช.เกียรติศักดิ์  เม่นชาวนา 1729800436504 ป.3
63 3325 ด.ช.ชัชศรัณย์  ขาวประเสริฐ 1729800428353 ป.3
64 3326 ด.ช.ธนพงษ์  อยู่อาศรม 1729800426789 ป.3
65 3327 ด.ช.พงษ์วุฒิ  จิตอ้าย 1729800425235 ป.3
66 3329 ด.ช.ภูริวัฒน์   เภาเย็น 1729800427106 ป.3
67 3330 ด.ช.ระพี  มงคลพัฒน์ 1730201501025 ป.3
68 3331 ด.ช.สหรัฐ  อร่ามรส 1729800422686 ป.3
69 3328 ด.ช.พรนรินทร์  ใจซื่อ 1729800431383 ป.3
70 3362 ด.ช.ธนวัฒน์  ดวงจินดา 1729800434676 ป.3
71 3332 ด.ญ.ปาลิดา   สว่างเกษม 1729800428099 ป.3
72 3333 ด.ญ.พรวสา  โพธิ์สระ 1729800424816 ป.3
73 3334 ด.ญ.พรไพลิน  รัศมี 1729800402071 ป.3
74 3335 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  ใจซื่อ 1729800425472 ป.3
75 3336 ด.ญ.สุชานาถ  เสียงโสม 1729800424972 ป.3
76 3337 ด.ญ.ศิรัญญา  ดาปาน 1729800425669 ป.3
77 3339 ด.ญ.ณัฏฐารวี  รุ่งนฤทัย 1749700186387 ป.3
78   ด.ญ.พิชนก  เพชรนิล 1729800427271 ป.3
79   ด.ญ.วิภาวินี เมียดเตียบ   ป.3
80 3294 ด.ช.พรภวิษย์   ใจซื่อ 1729800404963 ป.4
81 3295 ด.ช.สิทธิพร   ศรีโชละ 1729800405366 ป.4
82 3296 ด.ช.คมกฤษณ์   เพ็ชรปานกัน 1729800406907 ป.4
83 3297 ด.ช.ณัฐนพล   อุตโม 1729800404645 ป.4
84 3299 ด.ช.ธนวินท์   รามจุล 1729800413776 ป.4
85 3300 ด.ช.พุทธิพงษ์   เสียงกลม 1709901799904 ป.4
86 3301 ด.ช.สิทธิโชค  รามจุล 1729800411757 ป.4
87 3302 ด.ช.สิทธิโชค  สันติวงศ์เจริญ 1608200037391 ป.4
88 3303 ด.ช.พัสกร  อุบลรัตน์ 1729800412231 ป.4
89 3304 ด.ช.ดิษฐ์ธนาพงษ์   ช่วยกลับ 1103804533405 ป.4
90 3322 ด.ช.จีรพงศ์    หอมสาตร์ 1709800574923 ป.4
91 3341 ด.ช.สรยุทธ์   พึ่งผล 1709901831794 ป.4
92 3305 ด.ญ.จิรนันท์   ทองสมบูรณ์ 1729800414403 ป.4
93 3306 ด.ญ.วิรัลพัชร   ใจซื่อ 1729800404866 ป.4
94 3309 ด.ญ.ฐิติมา  สนธิ 1729800415400 ป.4
95 3310 ด.ญ.ชุติมา  พันธ์เณร 1729800416619 ป.4
96 3311 ด.ญ.ชุติภาฎา  จันทร์สีเงิน 1729800418531 ป.4
97 3312 ด.ญ.สุภัสสรา   ใจซื่อ 1729800419944 ป.4
98 3313 ด.ญ.ธัญญาภรณ์  อุทยา 1729800412095 ป.4
99 3342 ด.ญ.พรทิพย์   สอาดสินทร์ 1730201494134 ป.4
100 3265 เด็กชายฐิติกร  ทองเนิด   ป.4
101 3265 เด็กชายคณิศร  เภาเย็น 1729800386035 ป.5
102 3267 เด็กชายรชตะ  ใจซื่อ 1729800384491 ป.5
103 3268 เด็กชายทยาวีร์  รามจุล 1120300197028 ป.5
104 3269 เด็กชายจิรเมธ  เพ็ชรปานกัน 1729800389964 ป.5
105 3270 เด็กชายเอกทัศน์  อิตุพร 1729600491523 ป.5
106 3271 เด็กชายกิติวัฒน์  เครือพันธ์ศักดิ์ 1729800395786 ป.5
107 3272 เด็กชายณัฐชานนท์  อินตรา 1729800396391 ป.5
108 3273 เด็กชายนนทกานต์  ด่านปาน 1729800401361 ป.5
109 3274 เด็กชายอดิศร  ชีรัตน์ 1729800396677 ป.5
110 3275 เด็กชายภาณุพงศ์  ใจซื่อ 1729800396111 ป.5
111 3276 เด็กชายวศินธร  สุขกลม 1729800400232 ป.5
112 3277 เด็กชายวิทย์ธิกร  เสียงโสม 1729800394615 ป.5
113 3278 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  แก้วอยู่ 1729800390814 ป.5
114 3318 เด็กชายธนชัย  เทพณรงค์ 172980038447 ป.5
115 3323 เด็กชายอาชาวิน    แซ่อึ้ง 1729800385896 ป.5
116 3282 เด็กหญิงเรวดี  ปานดำ 1729800386612 ป.5
117 3283 เด็กหญิงจิรัชญา  จิรรุ่งเรือง 1729800396545 ป.5
118 3285 เด็กหญิงนภาดา  ใจซื่อ 1729800395441 ป.5
119 3286 เด็กหญิงเปมิกา  สว่างเกษม 1729800398637 ป.5
120 3287 เด็กหญิงบุษกร  พงษ์จันทร์ 1729800400658 ป.5
121 3288 เด็กหญิงพิมพิสา  ทรัพย์ธนพันธุ์ 1729800401778 ป.5
122 3289 เด็กหญิงดวงจันทร์    ใจซื่อ 1729800398840 ป.5
123 3290 เด็กหญิงวริศรา     บุญยัง 1104000231402 ป.5
124 3246 เด็กชายธนากร  ชาวบางแก้ว 1729800367961 ป.6
125 3247 เด็กชายกิตติชาพันธ์  จันทร์สีเงิน 1729800370589 ป.6
126 3248 เด็กชายสัณฐิติ  เชียงกลม 1729800374118 ป.6
127 3249 เด็กชายอนุชิต  สุภาพรม 1729800368819 ป.6
128 3250 เด็กชายพรชัย  แจ้งใจดี 1729800370481 ป.6
129 3363 เด็กชายธนกฤต  ใจตรง 1729800376595 ป.6
130 3254 เด็กหญิงมัทณา  โกมลสิงห์ 1729800373651 ป.6
131 3255 เด็กหญิงวรรณนิศา  คงทอง 1149901031670 ป.6
132 3258 เด็กหญิงอุมาพร น้ำใจดี 1729800378938 ป.6
133 3259 เด็กหญิงรสิกา   ตาลวิลาด 1729800383265 ป.6
134 3260 เด็กหญิงศิริยาพร  ทองสุข 1729800371631 ป.6
135 3261 เด็กหญิงภิรมล    เสียงกลม 1709901683098 ป.6
136 3262 เด็กหญิงมัณฑนา  สุภา 1729800379071 ป.6
137 3265 เด็กหญิงอริสรา  เสียงหวาน 1779800325320 ป.6