ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นที่เปิดสอนโรงเรียนวัดทุ่งเข็น
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6