ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล โดดเด่นด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบ รักษ์สะอาด-มีสุขอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตสมวัย
  2. ส่งเสริม-พัฒนาครูให้มี “ความเป็นครู” และเป็นนักจัดการเรียนรู้มืออาชีพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้เอื้อต่อหลักการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”