ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :   “มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดดเด่นด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบ มีสุขอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตสมวัย  ด้วยครูมืออาชีพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวในการบริหารจัดการ”