ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดทุ่งเข็น
      โรงเรียนวัดทุ่งเข็นตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลทุ่งคอก  อำเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2481 โดยคณะกรรมการอำเภอสองพี่น้องโดยมีนายอำนวย มงคลราษฏร์ นายอำเภอสองพี่น้องสมัยนั้นใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลทุ่งคอก 2 (เศรษฐอาคารวัดทุ่งเข็น) มีนักเรียน 178 คนเป็นชาย 91 คนหญิง 87 คนมีครูสองคนคือนายโต๊ะมณีสุวรรณเป็นครูใหญ่และนายเฉลิมโพธิพันธุ์เป็นครูประจำชั้นโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเข็นเป็นที่ทำการสอน
     พ.ศ. 2503 นายประมวล มณีสุวรรณ  นายอำเภอสองพี่น้องนายนิพนธ์. บุญประเสริฐ ศึกษาธิการอำเภอสองพี่น้อง. นายชด. เกิดทอง ครูใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  014 จำนวน 4 ห้องเรียนประชาชนช่วยบริจาคอีก 1 ห้องเรียนรวม 5 ห้องเรียน
     ปีการศึกษา 2517 นางนีนางจีนใจซื่อพร้อมบุตรธิดาซื้อที่ดินมอบให้เก้าไร่เศษ  และได้รับอนุมัติเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดในปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบป 1 ข ใต้ถุนสูงจำนวนสี่ห้องเรียนบ้านพักครูแบบองค์การจำนวนหนึ่งหลังปีงบประมาณ 2519 สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบกอไก่ 313 จำนวนหนึ่งหลังปีงบประมาณ 2521  สร้างเรือนเพาะชำหนึ่งหลังโดยออกแบบเองงบ สส
     ปีงบประมาณ 2530 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 /  29 จำนวน 4 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์โดยพระครูสุนทรธรรมประทีปเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นซื้อที่ดินพร้อมที่ดินและทำการผมดินเป็นเงิน 140,000 บาทใช้เป็นที่สร้างอาคาร
     ปีงบประมาณ 2532 สร้างส้วมแบบ 601 / 26  จำนวนหนึ่งหลังแปดที่นั่งสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด
     ปีงบประมาณ 2535 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฟ้อ  ฝ 33 จำนวน  1  ชุด
     ปีงบประมาณ 2537 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105 /  29  ด้านล่างโดยต่อเติมฝาพิเศษสามารถถอดได้จำนวนสามห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์  สร้างส้วม แบบ สปช.601 / 26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง
     พ.ศ. 2536 คณะครูคณะกรรมการโรงเรียนจัดหาเงินนอกงบประมาณปรับปรุงอาคาร 104 จนสามารถใช้การได้
     ต่อมาอาคาร แบบ สปช.105 /  29 ต่อเติมฟ้าพิเศษ(ห้องสมุด)ปูพื้นกระเบื้อง
     พ.ศ. 2539 พระครูสุนทรประทีปเป็นประธานสร้างเรือนพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์เป็นเงินจำนวน 350,000 บาท
     ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
     ปีการศึกษา 2559 ต่อเติมห้องเก็บของห้องครัวห้องส้วมอนุบาล 3 ขวบ. และได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 200,000 บาท
      ปีการศึกษา 2560 คุณครูสมพรสำราญพันธฺ บริจาคเงินสร้างห้องน้ำจำนวน 38,000 บาทและเพื่อนร่วมรุ่นแม่พระประจักษ์มัธยมรุ่น 10 สมทบอีก 12,000 บาทและชมรมภักดีบิดรสมทบอีก 38,000 บาทสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับครูและได้ทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีนายธนกฤตย์. ศิริเมธีกุล. ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบพร้อมคณะครู
      ปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงห้องส้วมสำหรับนักเรียนจำนวนสามหลัง 13 ที่นั่งโดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนตามแผนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  จำนวน  30,000  บาท